ΠΣΕ/WPC – Επιστολή προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

ΠΣΕ/WPC – Επιστολή προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) απέστειλε σήμερα ανακοίνωση/επιστολή προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις Διπλωματικές αποστολές των χωρών μελών του ΟΗΕ στην Γενεύη, ενόψη των σχεδίων της Ισραηλινής κυβέρνησης για προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών στην Κοιλάδα του Ιορδάνη.

Athens June 29, 2020

To the attention of the Human Rights Council of the UN in Geneva
and the Diplomatic Missions of States at the UN in Geneva

STATEMENT of the World Peace Council
TO WHOM IT MAY CONCERN

The World Peace Council (WPC), as the International Organisation of Peace Movements and in cooperation with the UN system in New York, Geneva and Vienna and based on a 70 years long service for the cause of peace and friendship of the peoples, is expressing its most profound concerns and disagreement with the plans of the State of Israel to proceed on 1st July 2020 with the annexation of the Palestinian territories of the Jordan valley.

We would like to draw your attention to the ongoing occupation of Palestinian territories occupied on 5th June 1967 (including East Jerusalem) which despite the “Oslo Agreement” of 1993 has passed through various stages and phases whereas the occupation has become permanent and is advancing through the illegal Israeli settlements in the Palestinian West bank, through the creation of the separation wall, the siege of the Palestinian Gaza Strip, the daily harassments of Palestinian citizens and the violence against them as well as through the land robbing in East Jerusalem and the efforts for the Judaization of the city by the Israeli government, against all relevant resolutions of the UN.

We underline our strong condemnation to the stand of the governments who have endorsed, tolerated or supported these violations of International Law by Israel, fueling its aggressive and expansionist drive against the People and State of Palestine.
We have opposed any policy of oppression of the Palestinian people for decades long and have supported the solution of the conflict with the creation of an independent, sovereign and viable State of Palestine within the borders of pre-4th June 1967 with East Jerusalem as its capital, alongside Israel.

The recent developments of the last years with the decision of the US administration to move its Embassy from Tel Aviv to Jerusalem and its recognition as the “undivided Israeli capital”, the “Nationality law” regarding non-Jewish citizens of Israel and the “Century Plan” of the USA regarding the Israeli-Palestinian conflict prove clear intentions of USA and Israel to neglect the inalienable rights of the Palestinian people for their State. Furthermore the “Century Plan” of the USA includes the annexation of the 30% of the West Bank (area of the Jordan Valley, areas north of the Dead Sea and big settlements in the West Bank), which was recently announced by the Israeli government for the 1st July 2020.

The WPC declares its firm rejection and repudiation of the above plans which go against any sense of International Law and against the overall opinion of the vast majority of the nations and peoples in the world. These plans constitute a gross violation of the UN resolutions and will further deteriorate the lives of the Palestinian people. The annexation pans are adding more destabilization and obstacles for peace in the whole Middle East.
We call upon the Security Council of the UN, upon all UN Member States, the UN Human Rights Council and all peace loving people of the world, to condemn and to oppose the deepening of the occupation of the Palestinian lands by this or similar plans for the 1st July or any other moment by Israel and reaffirm our solidarity with the Palestinian people and their right to self-determination:

  • For the end of the Israeli occupation and an independent Palestinian state at the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital.
  • For the recognition by the United Nations and member States of the State of Palestine as a full member of the UN
  • For the abolition of settlements and departure of the settlers, the removal of the Separation Wall and the right to return of Palestinian refugees to their homes.
  • For the release of all Palestinian political prisoners from Israeli prisons.

There cannot be Peace in the Middle East without Justice!

On behalf of the WPC Secretariat
Socorro Gomes
President

Thanassis Pafilis
General Secretary

 


Αθήνα 29 Ιουνίου 2020

Υπόψη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη
Κοινοποίηση προς τις Διπλωματικές Αποστολές Κρατών Μελών του ΟΗΕ στη Γενεύη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ)

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (WPC), ως Διεθνής Οργάνωση των Κινημάτων Ειρήνης που συνεργάζεται με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη και τη Βιέννη και βασίζεται σε μια μακρά δράση 70 χρόνων για την ειρήνη και τη φιλία των λαών, εκφράζει τις βαθιές ανησυχίες και διαφωνίες του με τα σχέδια του Κράτους του Ισραήλ να προχωρήσει την 1η Ιουλίου 2020 με την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών της κοιλάδας του Ιορδάνη.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στη συνεχιζόμενη κατοχή παλαιστινιακών εδαφών που καταλήφθηκαν στις 5 Ιουνίου 1967 (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ), η οποία παρά την «Συμφωνία του Όσλο» του 1993 που έχει περάσει από διάφορα στάδια και φάσεις, έχει γίνει μόνιμη, Έτσι το Ισραήλ προχωρά τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Παλαιστινιακή Δυτική όχθη, την δημιουργία του τείχους διαχωρισμού, την πολιορκία της Παλαιστινιακής Λωρίδας της Γάζας, τις καθημερινές παρενοχλήσεις Παλαιστινίων πολιτών και της βίας εναντίον τους καθώς και μέσω της ληστείας γης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και των προσπαθειών για τον «Εβραιοποίηση» της πόλης από την ισραηλινή κυβέρνηση, σε παραβίαση όλων των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Υπογραμμίζουμε την έντονη καταδίκη μας για τη στάση των κυβερνήσεων που έχουν υποθάλψει, ανεχτεί ή υποστηρίξει αυτές τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από το Ισραήλ, τροφοδοτώντας την επιθετική και επεκτατική του προσπάθεια εναντίον του Λαού και του Κράτους της Παλαιστίνης.

Αντιταχθήκαμε σε οποιαδήποτε πολιτική καταπίεσης του παλαιστινιακού λαού εδώ και δεκαετίες και υποστηρίξαμε τη λύση του ζητήματος με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης εντός των συνόρων της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ , στο πλάι του Ισραήλ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων ετών με την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να μετακινήσει την Πρεσβεία της από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και την αναγνώρισή της ως «αδιαίρετη ισραηλινή πρωτεύουσα», τον «νόμο περί ιθαγένειας» για τους μη Εβραίους πολίτες του Ισραήλ και το «το σχέδιο του αιώνα» των ΗΠΑ σχετικά με την ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη, αποδεικνύουν τις σαφείς προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αγνοήσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού για το κράτος τους. Επιπλέον, το «σχέδιο του αιώνα» των ΗΠΑ περιλαμβάνει την προσάρτηση του 30% της Δυτικής Όχθης (περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη, περιοχές βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και μεγάλους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη), η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα από την ισραηλινή κυβέρνηση για την 1η Ιουλίου 2020.
Το ΠΣΕ δηλώνει την κατηγορηματική απόρριψη και καταδίκη των παραπάνω σχεδίων που αντιβαίνουν σε κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου και κατά της γενικής άποψης της συντριπτικής πλειοψηφίας των εθνών και των λαών στον κόσμο. Αυτά τα σχέδια αποτελούν ωμή παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και θα επιδεινώσουν περαιτέρω τις ζωές του παλαιστινιακού λαού. Τα σχέδια προσάρτησης προσθέτουν περισσότερη αποσταθεροποίηση και εμπόδια για την ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και όλους τους λαούς που υποστηρίζουν την ειρήνη στον κόσμο, να καταδικάσουν και να αντιταχθούν στο βάθεμα της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ με αυτά ή παρόμοια σχέδια για την 1η Ιουλίου ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή και επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό και το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, απαιτώντας:

  • το τέλος της ισραηλινής κατοχής και την δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
  • την αναγνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη μέλη, του Κράτους της Παλαιστίνης ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ
  • την κατάργηση των εποικισμών και την αποχώρηση των εποίκων, την κατάργηση του διαχωριστικού τείχους και το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους.
  • την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη!

Εκ μέρους του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης

Σοκόρρο Γκόμες
Πρόεδρος

Θανάσης Παφίλης
Γενικός Γραμματέας

Ενδιαφέροντα άρθρα

Παρόμοια